środa, 29 marzec 2017
 
 
Historia Cechu Rzemiosł Drzewnych w Bydgoszczy
  ,,Bydgoszcz miasto królewskie Kazimierza Wielkiego"
 
    Na terenie dzisiejszej Bydgoszczy istniał gród już w XII wieku, do którego przybył i osiedlił się król Polski Kazimierz Wielki.
    Dla utrzymania i rozwoju grodu niezbędni byli rzemieślnicy m.in. cieśle, bednarze, kołodzieje i stolarze. W 1346r. król Kazimierz nadał Bydgoszczy prawa miejskie i przypuszcza się, że jest to również data powstania cechów rzemieślniczych. Powstały one z potrzeb wspólnego działania jak: zakup surowców, zbyt towarów, a także w celu obrony murów miejskich, przybywali rzemieślnicy, którzy osiedlali się na stałe, budowali swoje domy, początkowo drewniane a później murowane, miasto rozrastało się w szybkim tempie. Z biegiem lat i wieków cechy doskonaliły swoje zorganizowanie. W XVII i XVIII wieku z powodu licznych wojen zmalała liczba rzemieślników i cechów.
  Bydgoszcz -Łuczniczka
    Wiek XIX przyniósł rozwój rzemiosła, a w tym cechów spółdzielczości rzemieślniczej. Istniały organizacje cechowe i spółdzielcze polskie oraz niemieckie, które się wzajemnie nie wykluczały. Powstawały Domy Polskie, Kasyna, Szkoły Rzemieślnicze, związki śpiewacze i gimnastyczne.
Bydgoszcz uzyskała niepodległość 20.01.1920r. i na nowo powstały polskie Cechy, a także Izba Rzemieślnicza w Poznaniu. W 1938r. działało w Bydgoszczy 27 cechów branżowych.
    Okres okupacji to ponownie mroczna karta w historii cechów i rzemiosła. Istniały wówczas tylko cechy niemieckie. W pierwszych latach powojennych odrębnie działały w Bydgoszczy Cech Drzewny i Cech  Budowlany, które w 1956 roku połączyły się w Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych. W skład Zarządu  wchodzili : Jan Orłowski –starszy cechu, Alojzy Kiliński i Florian Bartkowiak –podstarsi, Zygmunt Świątek –sekretarz, Roman Kowalski –skarbnik.
    1 stycznia 1958 roku decyzją władz administracyjnych powołano dwa odrębne cechy:
Cech Rzemiosł Drzewnych i Cech Rzemiosł Budowlanych. Stan ten trwał do 1976 roku.
W tym okresie funkcję starszego cechu pełnił Jan Orłowski. Podstarszymi byli Leon Kotarski i Wacław Wysocki. Sekretarzem został wybrany Zygmunt Świątek zaś skarbnikiem Roman Kowalski.
    Po ponownym połączeniu się obydwu cechów z dniem 1 stycznia 1976r powołano nowy Zarząd,  któremu przewodniczył jako starszy cechu Eugeniusz Wożniak. Podstarszymi cechu zostali Alfons Bauer ,Ryszard Kamiński oraz Jerzy Kostuch. Stanisław Smeja został wybranym sekretarzem natomiast skarbnikiem został Czesław Kucharski.
Dom Rzemiosła przy ul. Jagiellońskiej 10
Czasy przedwojenne

   W latach 1955 – 1981 siedziba cechu mieściła się przy ulicy Piotrowskiego 11, obecnie znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej 10. W roku 1989 wiekszość stolarzy skupionych w Cechu Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych powołała i reaktywowała Cech Rzemiosł Drzewnych na czele którego stanął Kornel Ceglarski. Jego zastępcami zostali Ludwik Zieleziński i Stanisław Smeja.

  Od początku istnienia reaktywowanego cechu jego członkowie wykazywali się  licznymi inicjatywami. Cech stał  się członkiem i założycielem Stowarzyszenia Stolarzy Polskich, był inicjatorem i wykonawcą  wyposażenia w meble ołtarza w związku z wizytą w Bydgoszczy
Ojca Świętego Jana Pawła II.  
   Z okazji 650-lecia nadania Bydgoszczy  praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego, Cech Rzemiosł Drzewnych uczestniczył w wykonaniu i nadaniu insygniów władzy dla Prezydenta i Przewodniczącego Rady m. Bydgoszczy. Mając wielu wykształconych członków udało się powołać w roku 1999 za zgodą Kuratorium Oświaty Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Komisję Egzaminacyjną Nr.12 do przeprowadzania egzaminów na czeladnika i mistrza w zawodzie stolarz.
 
Dom Rzemiosła lata 90'
    Przewodniczącymi Komisji Egzaminacyjnej byli mgr inż. Andrzej Skąpiński i mgr Stefan Kamiński zaś członkami Andrzej Niestatek, Janusz Gołata oraz Wojciech Gralak.
12 marca 2006 roku po wprowadzeniu zmian przepisów w szkolnictwie została utworzona jedna Komisja Egzaminacyjna działająca przy Kujawsko Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, której przewodniczącym jest członek naszego cechu mgr  Bernard  Popławski.
   Od  1990r. do 2005r. Cechowi Rzemiosł Drzewnych przewodniczył Starszy Cechu Ludwik Zieleziński.
   Na przełomie lat 2005/2006 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  zwołane większością członków dokonało zmian w Statucie Cechu wybierając jednocześnie nowy Zarząd.
   Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu od 4 stycznia 2006 roku działał
on w następującym składzie:  

Starszy Cechu - mgr inż. Andrzej Skąpiński
Podstarszy Cechu  - inż. Jerzy Kosiński
Podstarszy  Cechu - Wojciech Gralak
Sekretarz - Janusz Gołata
 
26 marca 2010 roku w tajnych wyborach zostały wybrane
osoby  na następną kadencję 2010 - 2013 r.
 
Starszy Cechu - mgr inż. Andrzej Skąpiński
Podstarszy Cechu - inż. Jerzy Kosiński
Podstarszy Cechu - Wojciech Gralak
Sekretarz -Tomasz Zygowski
Członek - Waldemar Żuchowski
Członek - Andrzej Niestatek
Członek - Paweł Milachowski
 
29 maja 2014 roku w tajnych wyborach zostały wybrane
osoby na następną kadencję 2014 - 2017r
 
Starszy Cechu - mgr inż. Andrzej Skąpiński
Podstarszy Cechu - inż. Jerzy Kosiński
Podstarszy Cechu - Tomasz Zygowski
Sekretarz - Piotr Centek
Skarbnik  - Marcin Grochowski
Członek Zarządu - mgr Bernard Popławski
Członek Zarządu - Mirosław Kazimierski
Członek Zarządu - Paweł Milachowski
Członek Zarządu - Bernard Strzyżewski
Człnek Zarzadu Kazimierz Radziszewski
    
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------